หนังสือเวียน เดือนกันยายน 2565 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3316 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3286 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 เรื่อง โครงการประกวด “การออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด”  ดาวโหลด

3. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1971 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา”  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1966 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่  ดาวโหลด

5. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว 463 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “5 ปี ปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2561 – 2565)  ดาวโหลด

6. หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท 0602/ว 1579 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เรื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))  ดาวโหลด