องค์กรคุณธรรม

1.เอกสารเรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของราชการ.pdf
2.เอกสาร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
3. เอกสารเรื่อง สรุปผลกิจกรรมฉายวิดีทัศน์เรื่องพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพะมหากษัตริย์ไทย.pdf