ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 6 หัวข้อวิชา

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Readingประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 6 หัวข้อวิชา