5. สรุปผลโครงการฝึกอบรมของ สพบ.และศูนย์ ปภ. เขต ประจำเดือน.