5. สรุปผลโครงการฝึกอบรมของ สพบ.และศูนย์ ปภ. เขต ประจำปีงบประมาณ

ผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565