เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 297/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใส่ความเห็น