ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive e-learning) หลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อการสอนและเนื้อหาในรูปแบบออนไลน์