หนังสือเวียน เดือนกันยายน 2566 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3614 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566 เรื่อง
ขอส่งมาตรฐานการกำหนดุความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของตำแหน่งในการบริหารงานสังกัดกองส่งเสริม
การป้องกันสาธารณภัย ดาวโหลด

2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1770 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 ดาวโหลด

3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1768 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เรื่อง การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023) ดาวโหลด

4. หนังสือกองเผยแพร่และประขาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว 791 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ดาวโหลด

5. หนังสือกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ที่ มท 0607/ว 2367 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอเผยแพร่หนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี
2565” ดาวโหลด

6. ทน้งสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว 494 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรื่อง
ผลการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวโหลด

7. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว 522 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2566 ดาวโหลด