ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการดำนั้ำต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านกู้ภัย (open water driver course) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการดำนั้ำต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านกู้ภัย (OPEN WATER DRIVER COURSE)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์