ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงาน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)