หนังสือเวียน เดือนกรกฏาคม 2566 (2)

1. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1467 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566  ดาวโหลด

2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1473 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดาวโหลด

3. หนังสือกองคลัง ที่ มท 0604/ว 1968 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนผ่านทางเวบไซต์  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ มท 0634/ว 926 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”  ดาวโหลด