หนังสือเวียน เดือนกรกฏาคม 2566 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2748 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการพิจารณากลั่นกรองฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที ที่ มท 0603/ว 2692 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน 30 เมษายน 2566 ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2823 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลสำหรับสมาชิก กบข. ผู้เกษีณอายุราชการ ประจำปี 2566  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2810 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Green Economy ของรัฐบาลสิงค์โปร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น  ดาวโหลด

5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2810 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เรื่อง เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “ใช้อุปกรณ์สำนักงานถ่ายภาพลามก…เมื่อภาพหลุดไม่พ้นต้งรับผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  ดาวโหลด

6. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1407 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566  ดาวโหลด

7. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1399 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566  ดาวโหลด