ตุลาคม 2564 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3174 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1666 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3179 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายขื่อข้าราขการผู้ได้รับคัดเลือก ขื่อเค้าโครงผลงาน และเรื่องที่เสนอขอรับการประเมินบุคคลเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการ รอบการประเมิน 31 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
4. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว 2768 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง งานวิจัยของ อปภ. ในฐานะที่ปรึกษา สมช. ในหัวข้อ “การแจ้งเตือนภัยในภาวะวิกฤต” ดาวน์โหลด
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3197 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ดาวน์โหลด
6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3230 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่ความรู้กรณี “นํ้าท่วมจากฝนตกตามฤดูถือเปีน เหตุสุดวิสัย ที่ขอขยายเวลาก่อสร้างได้หรือไม่ ?” ดาวน์โหลด
7. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3264 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลด
8. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3254 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่องให้ข้าราชการผู้ดำรงดำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด