เมษายน 2565 (5)

1. หนังสือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0624/ว 1067 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง ประขาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน
ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ.2565) (ฉบับที่ 1/2565)
ดาวน์โหลด

2. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว 995 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565
เรื่อง สรุปการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เดือนมีนาคม 2565
ดาวน์โหลด

3. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 806 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565
เรื่อง สคบ. แจ้งขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

4. หนังลือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0624/ว 1043 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565
เรื่อง รายงานการถอดบทเรียนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด