ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านการขับเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)
ด้านการขับเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

pdf.symbol.100