ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย

pdf.symbol.100