กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตร พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 38
: ฝึกดับเพลิงนอกสถานที่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง แอนตี้ไฟร์