ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านเทคนิคการผจญเพลิงภายในอาคาร

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึก…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านเทคนิคการผจญเพลิงภายในอาคาร

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเ…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านเทคนิคการผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 รุ่น

การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้…

Continue Readingการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านเทคนิคการผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 รุ่น

ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อวิชา การออกแบบทีมและกรระบวนการ (Team and Process Design) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธ…

Continue Readingภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อวิชา การออกแบบทีมและกรระบวนการ (Team and Process Design) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565