ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ : ระบบและอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไ…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ : ระบบและอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 2

 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ผ่า…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 2

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ออนไลน์) หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอ…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ออนไลน์) หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2