เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Readingเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะจัดทำงานระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Readingเรื่อง แต่งตั้งคณะจัดทำงานระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Readingเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Readingเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (เพิ่มเติม)

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดการความรู้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Readingเรื่อง ขอส่งแผนการจัดการความรู้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560