ประเมินผลโครงการ/หลักสูตร

ปีงบประมาณ 2566

หลักสูตรระบบโลจิสติกส์ด้านสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
หลักสูตร พนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 รายละเอียด
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน 2566 รายละเอียด
หลักสูตร พนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2566 รายละเอียด
หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตในการดับเพลิงบ่อขยะ , หลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงบ่อขยะ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 รายละเอียด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566 รายละเอียด
หลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงบ่อขยะ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 รายละเอียด
หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม รายละเอียด
หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด 
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียด
หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านการควบคุมสั่งการ
ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น วันที่ 12 มกราคม 2566
รายละเอียด
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการกระบวนงานฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยากรการป้องกนัและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านเทคนิคการผจญเพลิงภายในอาคาร
รุ่นที่ 1
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยากรการป้องกนัและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านเทคนิคการผจญเพลิงภายในอาคาร
รุ่นที่ 2
รายละเอียด
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 17 ธนวาคม 2656 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

1.  หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ออนไลน์) 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (ออนไลน์) 2 – 3 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
3. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 20- 24 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรหลักการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรหลักการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2565
รายละเอียด
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 1/2565 การประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ระบบ Zoom  Room ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 2/2565 การประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ระบบ Zoom  Room ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 3/2565 การประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ระบบ Zoom  Room ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565
รายละเอียด
9. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานวิกฤต (ERT) ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 17 – 28 มกราคม 2565
รายละเอียด
10. หลักสูตรการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565
รายละเอียด
11. หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565
รายละเอียด
12. หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565
รายละเอียด
13. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการขับเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 17 – 30 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด
14. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด
15. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองต์การบริหารส่วนตำบล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ระบบ Zoom Room วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด
16. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
17. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
18. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด
19. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม นภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด
20. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 5 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
21. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม บรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
21. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 7 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม คริสตัส จังหวัดสงขลา
รายละเอียด
22. หลักสูตร ผู้อำนวยการท้องถิ่น (รุ่นที่ 13/2565) ระหว่างวันที่ 1 – 7  กรกฎาคม 2565 ณ ภูสักธาร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังนครนายก
รายละเอียด
23. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ครั้งที่ 8 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด
24. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
25. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
25. หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น (รุ่นที่ 13/2565) ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
26. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอฝ่านความมั่นคง ครั้งที่ 9 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม แคนทารี 304 (อ.ศรีมหาโพธิ) จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด
27. หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 14 -31 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
28. หลักสูตร พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 37  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
29. หลักสูตร ผู้อำนวยการท้องถิ่น (รุ่นที่ 14/2565)  ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2565
รายละเอียด
30. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) : หลักสูตร การขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ/ทางทะเล ระหว่างวันที่ 18 – 28 กันยายน 2565
รายละเอียด
31. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดสาขา โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2565
รายละเอียด
32. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : CBDRM ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565
รายละเอียด