หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน 2565 (3)

1. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2541 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ดาวโหลด

2. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2506 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องมือการเกษตร  ดาวโหลด

3.หนังสือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ที่ มท 0623/ว 1329 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Annual Report 2022) ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา  ดาวโหลด