หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน 2565 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3996 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมีความผิดไล่ออกจากราชการ”  ดาวโหลด

2. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2496 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565  ดาวโหลด

3.หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2500 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม” ครั้งที่ 6 เพื่อ 17 โรงพยาบาล  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2462 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งมอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน   ดาวโหลด

5. หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท 0602/ว 1839 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ.2564   ดาวโหลด