หนังสือเวียน เดือนกันยายน 2565 (3)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3461 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3412 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ดาวโหลด

3. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2004 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1976 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี  ดาวโหลด

5. หนังสือกองคลัง ที่ มท 0604/ว 5465 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลานจอดรถ บริเวณพระที่นั่งนงคราญสโมสร  ดาวโหลด

6. หนังสือกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ที่ มท 0607/ว 2536 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง ขอส่งหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564”   ดาวโหลด