ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) : หลักสูตรการขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ/ทางทะเล

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) : หลักสูตรการขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ/ทางทะเล
ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 -23 กันยายน 2565

pdf.symbol.100