หนังสือเวียน เดือนกรกฎาคม 2565 (3)

1. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว1496 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย ดาวโหลด

2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1501 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 
ดาวโหลด

3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1472 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1510 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของงบประมาณ พ.ศ.2565  ดาวโหลด

5. หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ มท 0637/ว 217 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกรกฎาคม 2565  ดาวโหลด