14. มาตรการลดการใช้พลังงาน สพบ.

การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ-20-ตามมติคณะรัฐมนตรี.pdf

มาตรการลดการใช้พลังงานของ-สพบ..pdf

infographic ระบบปรับอากาศ.png

infographic ระบบแสงสว่าง.png

infographic อุปกรณ์สำนักงาน.png

infographic รถและน้ำมัน.png