หนังสือเวียน เดือนมิถุนายน 2565 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว2043 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว2040 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว2054 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565  ดาวโหลด 

4. หนังสือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0624/ว 1658 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 45) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 10/2565 และ ที่ 11/2565  ดาวโหลด

5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1229 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
เรื่อง ตราสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ดาวโหลด

6. หนังสือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0624/ว 1655 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
เรื่อง ประกาศที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ดาวโหลด