ประกาศห้องสมุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศห้องสมุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การใช้ห้องสมุด การยืมทรัพยากรห้องสมุด และอัตราค่าปรับ