แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรกรม ปภ. ระดับผู้บริหารงานด้านการจัดการสาธารณภัย

                สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรระดับหัวหน้าส่วนราชการของกรม ปภ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ฯ/กอง ผู้อำนวยการ ศปภ.เขต ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย และหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด/ปภ. สาขา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวเห็นว่ามีความจำเป็นและต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๒) ความต้องการฝึกอบรม และ ๓) ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยได้จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ในการนี้ ใคร่ขอความร่วมมือท่าน โปรดตอบแบบสอบถามดังกล่าวตามที่อยู่ในลิ้งค์ด้านล่าง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จักขอบคุณยิ่ง