ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการขับเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)
ด้านการขับเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 30 พฤษภาคม 2565

pdf.symbol.100