11. รณรงค์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและคณะประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และการรณรงค์สงเสริมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และการรณรงค์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

ผลการประเมินโครงการฯ-ไตรมาสที่-1.pdf

ผลการประเมินโครงการฯ-ไตรมาสที่-2.pdf

ผลการประเมินโครงการฯ-ไตรมาสที่-3.pdf

ผลการประเมินโครงการฯ-ไตรมาสที่ 4.pdf

ประชาสัมพันธ์-สพบ.ขับขี่ปลอดภัย.png