14. งานหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและงานขอเพิ่มความรู้วิทยากรสถานประกอบกิจการ