2. ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการขอใช้สถานที่ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต พ.ศ. 2565 และระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา อบรม และสัมมนาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20220407112012

20220407111322