6. แผนการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามตัวชี้วัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
เดือน เม.ย. 65
เดือน มี.ค. 65
เดือน ก.พ. 65
เดือน ม.ค. 65
เดือน ธ.ค. 64