6. แผนการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามตัวชี้วัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด