1. หลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 8 เม.ย. 2565