4.ข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมกรม ปภ. ประจำเดือน

สพบ. เสนอที่ประชุมกรมฯ (31 พ.ค. 65) ดาวน์โหลด

สรุปการประชุมกรม-ปภ.-เดือนพฤษภาคม-65.pdf

สพบ.เสนอที่ประชุมกรมฯ (3 ส.ค.65) ดาวน์โหลด