1. แผนการฝึกอบรมของกรม ปภ. ประจำปีงบประมาณ 2565

1. เรียน อธิบดีกรมการปกครอง ดาวน์โหลด
2. เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
3. เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดาวน์โหลด
4. เรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดาวน์โหลด
5. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
6. เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดาวน์โหลด
7. สรุปแผนการฝึกอบรมของ ปภ ดาวน์โหลด
8. รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด
9. คำย่อชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
10. แผนการฝึกอบรมของ ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
11. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
12. รายละเอียดสถานที่ติดต่อของ ศูนย์ ปภ. เขต 1 – 18 ดาวน์โหลด
13. ผู้ประสานงานหลักสูตรของศูนย์เขต 1 – 18 ดาวน์โหลด