ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการดำน้ำขั้นต้น

เรื่อง แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)
ด้านการดำน้ำขั้นต้น