ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงออกแบบ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) หัวข้อวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงออกแบบ “Analytical and design thinking”

pdf.symbol.100