ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

pdf.symbol.100