ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

pdf.symbol.100