ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุสาหกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุสาหกรรม