ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1)

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1)
ดำเนินการในวันที่ 29 ธันวาคม 2564