ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoomroom จำนวน 3 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบ ZOOMROOM จำนวน 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรหลักการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสหกรรม
3. หลักสูตรการดับเพลิงในเรือขั้นพื้นฐาน