ธันวาคม 2564 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3654 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน ดาวน์โหลด
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3679 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
มอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราขการแทน เพิ่มเดิม ดาวน์โหลด
3. หนังลือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3739 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3738 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
ประขาสัมพันธ์การสัมมนาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเขียน โครงการ Senior Executive Programme in Disaster ดาวน์โหลด
Management (SEPDM) 2021
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3737 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
การพัฒนาตนเองผ่านแพรตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3747 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญณูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
7. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3745 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ดาวน์โหลด