ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564