16 พฤศจิกายน 2564 นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ เข้าสักการะบูชา องค์พระพุทธเมตตานิราศภัย รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสถาบัน และมอบนโยบายการบริหารงาน ให้กับบุคลากรของสถาบัน ในโอกาส ดำรงตำแห่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย