ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 14 หลักสูตร