ตุลาคม 2564 (1)

1. หนังสือกองภารเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1876 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหัดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน 30 มิถุนายน 2564ดาวน์โหลด 
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1827 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง การ คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66 และหลักสูตรช่างอากาศยาน ทหารบก รุ่นที่ 46ดาวน์โหลด 
3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0603/ว 1042 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนภูมิภาค) เดือนพฤษภาคม 2564ดาวน์โหลด 
4. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ สอ.ว 25/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่ง สำเนาประกาศสหกรณ์
ดาวน์โหลด