ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร